Home PageVoorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Urnenhemel  gevestigd te Kattendijke

Urnenhemel is onderdeel van DeJa Stone

KvKnr.50210157

BTWnr NL822612185B01

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens herroepingsrecht.

Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie  mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op  afstand.

Webwinkel/Urnenhemel:de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door  gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Urnenhemel en op elke tussen urnenhemel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Urnenhemel. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Urnenhemel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Urnenhemel behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Urnenhemel bevestigd onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Urnenhemel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

1.4 In uitzondering op lid 1.2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Urnenhemel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Urnenhemel het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Urnenhemel erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Urnenhemel kenbaar heeft gemaakt.

2.3 Urnenhemel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Urnenhemel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Urnenhemel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

2.4 Aan de leveringsplicht van Urnenhemel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Urnenhemel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site van Urnenhemel zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site van Urnenhemel zijn in EURO”s en inclusief 21% BTW

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Consument heeft het recht (een gedeelte van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien consument na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Urnenhemel heeft teruggezonden, is de koop een feit. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met de goederen en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. Het is verboden om de urnen te vullen tijdens deze periode. Indien consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen de termijn van 14 werkdagen schriftelijk aan Urnenhemel te melden. Urnenhemel zend onverwijld een bevestiging van dit bericht.

Consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van  een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend conform de door Urnenhemel verstrekte duidelijke en redelijke instructies. Indien de goederen bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. In geval van herroeping komen de kosten en het risico van de retourzending voor rekening van de consument. Urnenhemel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending

4.2 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor artikelen die door Urnenhemel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die duidelijk persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Hier vallen de in opdracht beschilderde urnen bijvoorbeeld onder.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Urnenhemel, dan worden uw gegeven opgenomen in het klantenbestand van Urnenhemel. Urnenhemel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Lees meer hierover op onze Privacybeleid pagina.

6. Garantie

6.1  Urnenhemel garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Consument is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument(alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Urnenhemel doch uiterlijk binnen 5 dagen. Niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk te worden gemeld bij Urnenhemel. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de consument door Urnenhemel gegrond worden bevonden, zal Urnenhemel naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen indien op voorraad. Indien artikel niet meer leverbaar is zal restitutie plaatsvinden van het aankoopbedrag.

6.4 Deze garantie geldt niet indien:A)zolang de afnemer jegens Urnenhemel in gebreke is;B)de consument de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;C)de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Urnenhemel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld:D)de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.5 Wij geven geen garantie op verkleuringen en slijtage van onze assieraden. Een duidelijke gebruiksaanwijziging wordt meegeleverd.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die voortkomen uit vul en of lijm werkzaamheden, tenzij de sieraden door ons zijn afgevuld.

7. aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt Urnenhemel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Urnenhemel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 aanbiedingen van Urnenhemel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen

7.5 Urnenhemel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8.Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Urnenhemel en consument komt tot stand nadat een bestelling door Urnenhemel op haalbaarheid is beoordeelt.

8.2 Urnenhemel behoudt het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc; o.a. Gevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc op de internetsite van Urnenhemel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Urnenhemel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrieken van Urnenhemel alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Urnenhemel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Urnenhemel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

10.4 Indien Urnenhemel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. Leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Geschillen/toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Urnenhemel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Urnenhemel.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Urnenhemel en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Goes kennis, tenzij Urnenhemel er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de  competentie van de kantonrechter.