Home PageFAQHoe zit het met garantie?

Hoe zit het met garantie?

december 12, 2018

Hoe zit het met garantie?

De volgende garantiebepalingen zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden:

6. Garantie

6.1  Urnenhemel garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Consument is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de consument(alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Urnenhemel doch uiterlijk binnen 5 dagen. Niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk te worden gemeld bij Urnenhemel. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de consument door Urnenhemel gegrond worden bevonden, zal Urnenhemel naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen indien op voorraad. Indien artikel niet meer leverbaar is zal restitutie plaatsvinden van het aankoopbedrag.

6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Urnenhemel in gebreke is; B) de consument de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken; C) de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Urnenhemel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.5 Wij geven geen garantie op verkleuringen en slijtage van onze assieraden. Een duidelijke gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die voortkomen uit vul -en of lijmwerkzaamheden, tenzij de sieraden door ons zijn afgevuld.